Hero Image

Att söka bygglov

Att ansöka om bygglov är det första steget mot din husdröm. Nästa steg är att ta fram underlag och ritningar som en byggentreprenör kan bygga efter, s.k. bygghandlingar. Vi har delat upp processen i två artiklar. I denna artikel får du lära dig om bygglovsprocessen. Mer om bygghandling läser du i artikeln Vad är bygghandling?

Artikeln riktar sig till dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt och vill:

  • lära dig mer om vad ett bygglov är
  • få en ökad förståelse för bygglovsansökans olika steg
  • veta mer om hur arkitekt kan bistå dig genom bygglovsprocessen

Vad är en bygglovshandling?

En bygglovshandling är den handling som på ett överskådligt sätt beskriver ditt projekt och kan bestå av både ritning och textdokument. Bygglovshandlingen är det dokument där bygglovshandläggaren på Stadsbyggnadskontoret tydligt ska kunna utläsa den åtgärd du vill genomföra.

Man skulle kunna jämföra bygglovsritningen med att titta på en byggnad på 100 meters håll – du ser inga detaljer men du får en bild av hur huset ser ut.

I bygglovsritningen redovisas även åtgärd i plan, så att det går att göra en bedömning av hur planerad åtgärd är organiserad. Kan man ta sig fram på ett enkelt sätt, även om man har begränsad rörelseförmåga? Finns alla nödvändiga utrymmen?

Detta är en orienterande text om bygglov och gör inga anspråk på att vara en komplett redogörelse om bygglov. Vill du veta mer kan du söka information här:

  • Boverkets hemsida,
  • Plan- och bygglagen (PBL),
  • din kommuns hemsida.

Även om bygglovsritningen förvisso är detaljerad och redovisande, är en bygglovsritning inget du kan bygga efter eller lämna som instruktion till en byggentreprenör.

Att bygga efter bygglovsritning är lite som att baka kakan efter bilden i kokboken istället för receptet.

Varför måste du söka bygglov?

Bygglov är ett sätt att reglera vad du eller dina grannar får lov att bygga, till exempel så att du inte bygger något som stör eller på annat sätt inverkar negativt på din granne och dennes fastighet.

När du vill bygga ut, ändra en befintlig eller uppföra en helt ny byggnad, kommer du i de flesta fall att behöva ansöka om bygglov.

På Stadsbyggnadskontorets hemsida står det ofta vilka åtgärder som är bygglovspliktiga, men för att vara säker på om du behöver ansöka om bygglov eller inte kan du kontakta Stadsbyggnadskontoret eller motsvarande instans i den kommun där fastigheten ligger.

Det kan ibland krävas att bygglovshandläggare gör en första granskning av din ansökan för att klargöra om åtgärden kräver bygglov eller ej.

När du tar hjälp av arkitekt hos oss på Innerstadens arkitekter får du vägledning om vilka regler som gäller, såväl generellt i landet som i specifik kommun. Du får ta del av arkitektens långa erfarenhet att hantera bygglovsärenden i landets olika kommuner.

Arkitekten kan fungera som länk mellan dig och Stadsbyggnadskontoret och denne kan ta alla dialoger med kommunens handläggare under processen, en tjänst som många av våra beställare uppskattar.

Vad är ett ansökningsförfarande?

Ansökningsförfarandet är hela processen från det att man skickar in sin bygglovsansökan, eller bygganmälan om åtgärden man söker för är bygglovsbefriad, till dess att man får slutbevis på att utförd byggåtgärd motsvarar det man sökt för.

I ansökan om bygglov kontrolleras att sökt åtgärd motsvarar det som är tillåtet utifrån detaljplanebestämmelser och Plan- och bygglagen. Det görs i samband med detta en helhetsbedömning om sökt åtgärd passar in i den befintliga bebyggelsemiljön med hänsyn taget till landskap, lokal byggnadskultur med mera.

Vad gör en kontrollansvarig?

Tillsammans med ansökan om lov ska du i de flesta fall skicka med ett förslag till kontrollplan. Kontrollplanen är utformad som en checklista och anger vilka kontroller som ska göras, vad de avser och vem som ska genomföra kontrollerna. Denna kan du ibland upprätta på egen hand, men det vanligaste är att man knyter en kontrollansvarig till ansökan, som också är ansvarig för att upprätta denna.

Kontrollansvarig följer med genom hela ansökningsförfarandet och deltar i bland annat tekniskt samråd och slutbesiktning. Vi har flera duktiga kontrollansvariga med både normal och komplicerad behörighet i vårt direkta nätverk.

Bygglovshandläggare granskar bygglovsansökan

Vid första granskning av bygglovshandlingarna kontrolleras om ansökan är komplett eller om någon ytterligare uppgift krävs för att handläggaren ska kunna göra en ordentlig bedömning. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

Om handläggaren anser att ansökan om bygglov inte är komplett, eller om denne vill att ändringar eller kompletteringar görs, skickas ett första granskningsutlåtande ut med krav på ändring och en indikation på vad som behöver justeras.

Att istället för lov få ett granskningsutlåtande som första svar från Stadsbyggnadskontoret är vanligt.

Den sökande får i och med detta en viss tid på sig att ändra, komplettera och skicka in de uppgifter som saknas och efter det kan till och med krav på ytterligare kompletteringar komma. I vissa fall kan det bli en dialog mellan den sökande och Stadsbyggnadskontoret kring vilka ändringar som ska göras och hur dessa ska utformas.

Vad tycker dina grannar?

Byggnadsnämnden är i vissa fall skyldig att informera grannar inför en bygglovsansökan för att kunna göra en avvägning mellan olika enskilda intressen. Grannars yttrande blir då en del av det som ligger till grund för bygglovshandläggarens beslut.

Det är flera olika faktorer som påverkar om grannar måste underrättas, till exempel om bygglovsansökan innebär en avvikelse från detaljplanen eller områdesbestämmelserna, eller om den åtgärd som söks för inte är reglerad i områdesbestämmelserna.

Tidigare var det vanliga förfarandet att du själv var tvungen att visa upp din bygglovsritning för berörda grannar och få deras signatur på ritningen som kvittens på att dessa fått ta del av dina byggplaner. Det är osäkert i vilken omfattning detta förfarande fortfarande är brukligt. Det vanligaste idag är att du skickar in din ansökan utan påskrifter som i sin tur skickas ut till alla berörda, varefter de ges rimlig tid att yttra sig.

Det finns inte något som säger att bara för att du accepterar grannens bygglov, måste denne acceptera ditt. Se till att hantera era grannar med respekt och vara korrekta och noggranna i era byggprojekt.

Beviljat bygglov

Till slut får man sitt bygglov eller avslag. Hur lång tid det tar skiljer sig från kommun till kommun, men det finns från år 2020 en ny bestämmelse om att ansökan om bygglov och förhandsbesked ska hanteras inom tio veckor. Även om man följt regelverket till punkt och pricka finns det inga garantier för att en bygglovsansökan slutar i ett bygglov. Det är därför det heter ansökan och inte anmälan.

Om du har fått din ansökan beviljad och tagit emot ditt bygglov, måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem.

Ett beviljat bygglov innebär att åtgärden som du sökt lov för är godkänd, men det innebär inte att du fått tillstånd att börja bygga.

När du fått ditt bygglov måste alla berörda parter kunna få reda på detta och vad det innebär för dem. Därför publiceras beslut om bygglov i Post- och Inrikes Tidningar.

Byggnadsnämnden delger eller på annat sätt meddelar grannar och andra direkt berörda. Har ingen överklagat efter fyra veckor, så säger man att beslutet om bygglov vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas.

Förfrågningsunderlag och bygghandling

När du fått ditt bygglov beviljat kan du tryggt gå vidare i processen och ge arkitekt i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag och/eller bygghandlingar åt dig. Med andra ord, receptet till kakan i kokboken. Läs mer om detta i artikeln här.

Startbesked

Innan du får börja bygga det du sökt bygglov för måste du ansöka om startbesked och få detta beviljat. I formuleringen av bygglovet står utförligt vilka handlingar bygglovet ska kompletteras med för att kommunen ska kunna ge dig startbesked.

Det kan handla om olika utlåtanden från sakkunniga, tekniska ritningar som beskriver dragning av vatten, avlopp, ventilation och konstruktion.

Det kan också behöva göras utredningar om akustik, buller, energiförbrukning, utrymning, geoteknik. Det kan i vissa fall även krävas en utredning av arkeolog och/eller byggnadsantikvarie innan man får lov att börja bygga.

När alla handlingar är framtagna görs sedan en bedömning om du kan beviljas startbesked för att få lov att börja bygga det du angivit i ansökan eller anmälan. Det förekommer att kommuner kräver in dessa kompletterande handlingar redan innan bygglov beviljats.

Vid större och lite mer komplicerade åtgärder krävs, i de flesta fall, ett tekniskt samråd mellan Stadsbyggnadskontoret, byggherren och kontrollansvarig innan ett startbesked kan ges. Där hanteras frågor, risker och utmaningar med tilltänkt åtgärd.

Slutbevis

När byggnation är slutförd, ska det utfärdas ett slutbevis där kontrollansvarig intygar att det byggda motsvarar det man fått bygglov för.

Om det finns avvikelser måste arkitekt ges i uppdrag att upprätta en relationshandling, som måste godkännas av bygglovshandläggare.

Om avvikelserna är större kan det krävas att den sökande inkommer med en ny ansökan och det finns inga garantier för att den kommer att bli godkänd och leda till bygglov.

Ibland har det hänt att en bygglovshandläggare missat någon begränsande regel eller kanske till och med godkänt ett bygglov utan att villkoren varit helt uppfyllda. Det kan bero på slarv eller för att handläggaren velat ”vara snäll”, men riskerar att bli mycket kostsamt för den sökande.

Om bygglov är beviljat på felaktiga grunder och bygget utförs, kan detta överklagas. Om då den som överklagar får rätt i alla instanser riskerar byggherren att få riva utförd byggnation på egen bekostnad.

Överklaga avslag på bygglov

Om man fått avslag på bygglovsansökan och vill att Byggnadsnämnden prövar ärendet kan man välja att överklaga beslutet. Inför denna prövning har den sökande möjlighet att presentera sin ansökan på ett mer utförligt sätt och som kan vara mer övertygande. Det kan till exempel vara genom att använda redovisande bilder, solljusstudier eller referensprojekt.

Ett avslag från Byggnadsnämnden kan tas vidare för prövning av Länsstyrelsen, vars beslut i sin tur kan överklagas vidare till Mark- och Miljödomstolen och därefter till Mark- och Miljööverdomstolen.

Att en instans ger avslag på din ansökan och sätter käppar i hjulet för projektet behöver inte betyda att sista ordet är sagt.

Vi anser att det är värt att kämpa för något man vill driva igenom och som känns som en rimlig åtgärd. Vi hjälper självklart till även vid överklaganden och vi har företrätt beställare hela vägen upp i Mark- och Miljööverdomstolen med lyckat resultat.

Innerstadens arkitekter har lång erfarenhet av att hjälpa beställare med att söka och hantera bygglov. När du ska bygga om, bygga till eller bygga nytt hjälper vi dig med allt från skiss och planering till överlämnande av färdiga ritningar och beskrivningar, så att en byggentreprenör kan ta det vidare och förverkliga din husdröm.

Fotograf: Almeräng Fotografi